GARANTIE

De garantie die Sauna-Shop geeft op haar producten, is dezelfde garantie die de leveranciers van de desbetreffende producten, onderdelen en materialen aan Sauna-Shop verstrekken. Op occasions, oftewel tweedehands producten wordt, tenzij anders aangegeven, geen garantie verstrekt.Garantie wordt verleend nadat alle openstaande facturen zijn voldaan en aan alle andere verplichtingen is voldaan door consument. Sauna-Shop zal binnen de garantieperiode zoveel mogelijk proberen om gebreken kosteloos te herstellen door middel van het opnieuw leveren of herstellen van de zaken die ernstige tekortkomingen vertonen. Garantie wordt niet verstrekt op gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende c.q. onoordeelkundig onderhoud, zelf aangebrachte verandering zonder toestemming van Sauna-Shop, normale slijtage of gebreken dan wel onjuist
gebruik. De consument kan alleen aanspraak maken op garantie indien hij/zij Sauna-Shop:

  • Direct schriftelijk, telefonisch of per e-mail van de geconstateerde gebreken op
    de hoogte stelt
  • Aannemelijk maakt dat de gebreken gevolg zijn van de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het geleverde product dan wel het rechtstreekse
    gevolg zijn van een verwijtbare fout van Suncenter
  • Alle medewerking verleend om de gebreken binnen een redelijke termijn te
    verhelpen.
  • Gebrekkige en vervangen onderdelen worden eigendom van Suncenter Leuvenheim.

BESCHADIGDE ARTIKELEN
Alle gekochte artikelen dienen zelf door de klant gecontroleerd te worden op beschadigingen en eventuele tekortkomingen. Laden en lossen en transport is op
eigen risico!